Информация за и от
 
Генералното консулство на Република България
в Милано

 

 

Работно време

Settimana della cultura bulgara
Milano 24-27 ottobre

Регистрация на чужденци, влизащи и пребиваващи в Република България

Здравното осигуряване на българските граждани, живеещи в чужбина

 

 

Адресът на Генералното консулство на Република България в Милано е

Milano 20121, via Bonaventura Cavalieri, 4

 

Работно време на генералното консулство:

 

от понеделник до петък

 

9.30 – 13.00 ч.

 

16.00 – 16.30 ч. – само за получаване на готови документи /без петък следобед/

 

Информация по телефона може да се получи всеки работен ден от 16.30 до 17.30 ч. на номер 02/ 29060176

 

За спешни случаи в извънработно време и почивни дни - 3403102576

 

Генералното консулство е затворено в празничните за Република България и за Италианската република дни.

 


 

 

SETTIMANA DELLA CULTURA BULGARA

MILANO 24 – 27. X. 2006

 

24 ottobre 2006

CRT Teatro dell’Arte, Viale Alemagna, 6 

19.45   Inaugurazione della “Settimana della Cultura Bulgara”. Con la partecipazione di:

 S.E. Prof. Stefan Danailov – Ministro della Cultura della Repubblica di Bulgaria

 S.E dott. Nikola Kaludov – Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia

 S.E. Dott. Ivo Ivanov – Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano

 Dott.sa Denitsa Hristova – Presidente dell’Agenzia governativa per i bulgari all’estero 

 Dott.sa Jana Yakovleva – Presidente dell’Associazione culturale “La Fenice”

 Autorità governative, diplomatiche, locali.

20.00     “Aramii” – spettacolo di danza – regia Neshka Robeva, Svetla Junior presenta la canzone “Tazi Vecer” - la prima canzone bulgara entrata nelle classifiche di MTV

21.30     Cocktail

 

25 ottobre 2006  

Università Commerciale Luigi Bocconi - Aula Magna, Via Gobbi , 5

19.30    Concerto di musica e danza, organizzato dalla Comunità studentesca bulgara a Milano. E’ prevista la partecipazione del complesso di musica folcloristica “Martenitsa” e la cantante di musica tradizionale Boyka Prisadova.

21.15    Rinfresco con specialità tipiche bulgare.

26 ottobre 2006 

Hotel “Sheraton Diana Majestic” – Sala Venezia, Viale Piave, 42

   19.30   Serata della moda bulgara

   20.30   Rinfresco e degustazione di vini bulgari

27 ottobre 2006

Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta, 61

17.30    Serata della letteratura bulgara con l’intervento del prof. Giuseppe Dell’Agata dall’Università degli Studi di Pisa

 

 informazione aggiornata al 03.10.2006


 

ИНФОРМАЦИЯ

 

относно реда за регистрация на чужденци, влизащи и пребиваващи в Република България

 

 

С измененията в чл. 18 на Закона за чужденците в Република България, от 01 януари 2006 г. се въведе задължението при влизане в Република България, чужденците да декларират на съответното ГКПП целта на посещението си и да посочват писмено адреса, на който ще пребивават, като попълват адресна карта по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи. Чужденците, които преминават транзитно през територията на Република България и напускат страната в срок от 24 ч., не попълват адресни карти.

 

Считано от 13 януари 2006 г., това изискване не се прилага спрямо гражданите на страните - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

 

Съгласно последните изменения на чл. 28 (1), (2), (3) на ЗЧРБ (Обн., ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.), отпадна задължението чужденец, влязъл на територията на Република България, в срок до 5 дни след влизането си в страната писмено да декларира адреса, на който пребивава, пред службите за административен контрол на чужденците или в районното полицейско управление по местопребиваването си. Такова задължение за адресна регистрация възниква единствено за приемащия (домакина) – хотелиер или физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, което трябва да уведоми службата за административен контрол или съответното РПУ.

 

Относно адресната регистрация на чужденци, пребиваващи дългосрочно (продължително или постоянно) в Република България, същата се извършва при подаване на документи за разрешаване на съответния статут на пребиваване в дирекция “Миграция” или регионалните й звена, въз основа и на доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, И НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, ПРЕБИВАВАЩИ В БЪЛГАРИЯ:

 

              Съгласно чл. 33 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:

              - всички български граждани, които не са граждани и на друга държава,

              - българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Р България,

              - чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Р България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Р България е страна.

  Съгласно чл. 40а от ЗЗО българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.

   Здравнооисигурителните права на тези лица след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 от ЗЗО или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски. До възстановяването на осигурителните права лицата по чл. 40а от ЗЗО заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.

  Съгласно разпоредбите на & 19 в от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО, в сила от 1 юни 2005 г., българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода от 01.01.2000 г. до 31.12.2004 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски, ако не са направили свободен избор за изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районна здравноосигурителна каса за съответната календарна година. Освобождаването от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски от тези лица се извършва чрез подаване на молба-декларация по образец, която се подава в териториалните дирекции на Националната агенция по приходите. В молбата-декларация се вписват периодите, в които лицето е пребивавало извън страната, като се попълва за всяка календарна година поотделно. Молбата-декларация може да се подаде лично, по пощата, по електронен път или чрез упълномощено лице.

              От 21 декември 2004 г., съгласно чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО, българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, считано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите.    

              В тези случаи, тъй като разпоредбата на чл. 40 а няма обратно действие, тези лица няма да дължат здравноосигурителни вноски и ако през календарните години след влизане на закона в сила са пребивавали повече от 183 дни в чужбина. За това обстоятелство следва да се подаде заявление за освобождаване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски в компетентните териториални дирекции на Националната агенция за приходите.

              Чуждите граждани дължат здравноосигурителни вноски от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Р България / чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО/.

               Националната агенция за приходите е издала Инструкция № 1 от 01.01.2006 г. за прилагане на & 19в от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗДО /обн. ДВ, бр. 7 от 24.01.2006 г., в сила от 01.01.2006 г./, с която се уреждат редът и начинът за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски.

               Информация относно здравното осигуряване, както и образеца на молбата-декларация по  & 19в от ЗЗО може да се получи от Интернет страниците на Националния осигурителен институт -  www.nssi.bg и на Националната агенция за приходите – www.nap.bg.”

 


 

 

 

обратно в "Пробуждане"

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile

www.probujdane.com